Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Εγγραφή στο 9ο Συμπόσιο


Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση:
symposia@ath.hcmr.gr φόρμα εγγραφής με αρχείο doc ή zip.
ή ταχυδρομικώς στην Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας.
Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συμποσίου, παραλαβής του υλικού και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις του Συμποσίου.

Μέχρι την 31η/12/2008

Μετά την 31η/12/2008

Συμμετέχοντες

150 Ευρώ

200 Ευρώ

Συνοδοί

80 Ευρώ

100 Ευρώ

Φοιτητές

60 Ευρώ

80 Ευρώ

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές θα γίνονται με κατάθεση στο λογαριασμό 121/544303-21 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) προς τους Ταμίες της Επιτροπής 9ου Συμποσίου Δρ. Νομική Σύμπουρα ή/και κ. Πάνο Γεωργίου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ».
Οι συνάδελφοι παρακαλούνται να αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης στο Φαξ: (+30) 22910 76347, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ».

 

Δείτε επίσης

Οδηγίες