Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Συγγραφή των εργασιών


Κατεβάστε τις οδηγίες συγγραφής με αρχείο doc ή zip.

Για διευκόλυνση των συγγραφέων έχει προετοιμαστεί υπόδειγμα συγγραφής εργασίας (εργασία.doc) σε Microsoft Word format με τις προδιαγραφές για τη συγγραφή των εργασιών. Συνιστάται προς τους συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του υποδείγματος, ώστε να διευκολυνθούν οι ίδιοι αλλά και να διευκολύνουν τη διαδικασία έκδοσης των Πρακτικών του Συμποσίου (http://symposia.ath.hcmr.gr)
Οι εργασίες θα αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή (Word ή OpenOffice) είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (max 7ΜΒ) είτε με την αποστολή cd.
Οι συμμετέχοντες στο 9ο Συμπόσιο θα παραλάβουν κατά την εγγραφή τους στο χώρο διεξαγωγής του Συμποσίου τα Πρακτικά με το πλήρες κείμενο των εργασιών, που θα παρουσιαστούν ως προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις.

Δείτε επίσης

Οδηγίες