Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Ειδικά Θέματα


Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι επίσης εισηγήσεις που θα δια­πραγματεύονται με πολυθεματικό τρόπο ειδικότερες ενότητες όπως:

Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υδάτινα οικοσυστήματα
Επίδραση των κλιματικών αλλαγών στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους
Αλληλεπίδραση θάλασσας-ατμόσφαιρας και θερμόαλη κυκλοφορία
Δορυφορική Ωκεανογραφία
Βιο-Γεω-Χημικοί Κύκλοι και συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (CO2, CH4)
Σχέση γεωλογικών διεργασιών και βενθικών οικοσύστηματων / Ακραία περιβάλλοντα
Θαλάσσιοι γεωλογικοί κίνδυνοι: σεισμικότητα, κατολισθήσεις, ηφαιστειότητα/υδροθερμία, τσουνάμι
Υποθαλάσσια και πυθμενικά παρατηρητήρια
Μεταβατικά περιβάλλοντα: εκβολικά συστήματα και λιμνοθάλασσες
Παράκτια διάβρωση, μεταφορά και απόθεση ιζημάτων και τρόποι αντιμετώπισης
Ολοκληρωμένη Διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιας ζώνης
Ρύπανση υδάτων
Οικολογική ποιότητα εσωτερικών και παράκτιων υδάτων
Βιολογία / Βιογεωγραφία υδρόβιων οργανισμών
Διαχείριση και προστασία απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών και οικοτόπων
Εισβολή αλλόχθονων ειδών στην Ανατολική Μεσόγειο
Οικοτοξικολογία
Μικροβιακή οικολογία
Επικίνδυνες φυτοπλαγκτονικές εξάρσεις (HABs)
Υδροδυναμικά, κυματικά, οικολογικά μοντέλα: Δυνατότητες και Προοπτικές
Proteomics και Genomics στις Υδατοκαλλιέργειες
Επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη, υγεία και ποιότητα των εκτρεφόμενων ειδών
Εναλλακτικές τροφές / Πειραματική διατροφή
Υποθαλάσσια Πολιτιστική Κληρονομιά
Θαλάσσια πάρκα – Προστατευόμενες περιοχές - Θαλάσσιος τουρισμός
Ενυδρεία - Μουσεία

 

Δείτε επίσης

Οδηγίες