Περιοχή αρχείων προς διάθεση: 1η Εγκύκλιος » Οδηγίες συγγραφής » Αφίσα » Ξενοδοχεία

Πληροφορίες

Διαλέξεις

Οδηγίες

Συνδιοργανωτής

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://www.upatras.gr)

Πρακτικά συμποσίων

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας!!


Γενικά Θέματα


Τα γενικά αντικείμενα που καλύπτονται από το Συμπόσιο αφορούν τα πεδία της Ωκεανογραφίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο χώρο της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των γειτονικών περιοχών. Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων παρουσιάσεων (poster) μπορούν να εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

Φυσική Ωκεανογραφία
Χημική Ωκεανογραφία
Θαλάσσια Γεωλογία & Γεωφυσική / Σεισμολογία
Θαλάσσια Βιολογία
Βιοποικιλότητα / Γενετική
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
Θαλάσσια Τεχνολογία και Εφαρμογές της
Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων - Εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων
Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος και Αλιείας
Υδατοκαλλιέργειες
Εσωτερικά και Παράκτια ύδατα
Οικολογική ποιότητα και ρύπανση / Διαχείριση υδάτινου περιβάλλοντος
Πληροφορική και θαλάσσιες επιστήμες

 

Δείτε επίσης

Οδηγίες